Đảng bộ thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi): Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

13/11/2020 | 13:47 PM

View with font size

Thường trực UBKT Thị ủy Đức Phổ làm việc với Tạp chí Kiểm tra.

Những năm qua, Đảng bộ Thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã tập trung thực hiện các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới… và đã đạt được kết quả trên nhiều lĩnh vực. Tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 16,8%; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư, xây dựng; công tác phát triển đô thị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện, đến cuối năm 2019, thị xã có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 9 xã so với năm 2015, vượt 200% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XX đề ra. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước tiếp tục được củng cố… Kết quả đó có phần đóng góp quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Đồng chí Lê Văn Bình, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Đức Phổ cho biết: Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; kịp thời triển triển khai, quán triệt các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đến với các tổ chức đảng và đảng viên. Ban hành các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm của cấp ủy và UBKT các cấp sát, đúng với tình hình thực tiễn địa phương, với nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát được mở rộng ở nhiều lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm. Phân công các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thị ủy, Thị ủy viên phụ trách và UBKT Thị ủy hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức đảng trực thuộc trong việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đã ban hành. Quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy UBKT từ thị xã đến cơ sở bảo đảm số lượng và chất lượng. Định kỳ hoặc đột xuất, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy nghe UBKT Thị ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế làm việc; cho ý kiến chỉ đạo giải quyết những vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành. Nhờ đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ có những chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 160 tổ chức đảng, 377 đảng viên (có 139 cấp ủy viên); giám sát 221 tổ chức đảng, 782 đảng viên (có 146 cấp ủy viên); giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 2 trường hợp. UBKT các cấp đã chủ động phát hiện, kiểm tra 21 tổ chức đảng và 56 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 27 đảng viên; kiểm tra 182 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 254 tổ chức đảng, 252 đảng viên (có 107 cấp ủy viên); giải quyết tố cáo 1 tổ chức đảng và 27 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và giữ nguyên hình thức kỷ luật 2 trường hợp; kiểm tra 245 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí... Cấp ủy và UBKT các cấp thi hành kỷ luật 112 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 82, cảnh cáo 24, cách chức 4, khai trừ ra khỏi Đảng 2 trường hợp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ vẫn còn một số hạn chế, tồn tại: Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng trực thuộc còn ít, chất lượng chưa cao; nội dung kiểm tra, giám sát ở những lĩnh vực nhạy cảm chưa nhiều; công tác quản lý, giáo dục đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, các quy định, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước của một số tổ chức đảng chưa thường xuyên để xảy ra đảng viên sai phạm; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong xây dựng nội bộ tổ chức đảng còn yếu…

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đồng chí Lê Văn Bình, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Đức Phổ cho biết: Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị xã đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chính là: Đổi mới và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm, nhất là người đứng đầu cấp ủy. Kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, đột xuất và theo chuyên đề; việc xác định nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực. Kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên cố tình vi phạm. Xem xét, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên ngay từ cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có đủ trình độ, năng lực và phẩm chất, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Đồng thời, UBKT Thị ủy đã tham mưu xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát của Thị ủy toàn khóa sát với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị địa phương và giao trách nhiệm đối với các đồng chí Thị ủy viên, Uỷ viên Ban Thường vụ Thị ủy theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát ở địa phương, đơn vị được phân công, phụ trách. UBKT Thị ủy cũng đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT Thị ủy toàn khóa thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng với nội dung, đối tượng, số cuộc kiểm tra, giám sát rõ ràng và phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể.

Bài, ảnh: Lương Đức