Tâm huyết với nghề

08/07/2019 | 07:54 AM

Người cán bộ kiểm tra gần 30 năm gắn bó với Ngành

06/06/2019 | 09:08 AM

Bám sát cơ sở, tự nghiên cứu học hỏi để nâng cao nghiệp vụ kiểm tra

06/05/2019 | 14:55 PM

Người cán bộ kiểm tra được “tín nhiệm” giải quyết nhiều vụ việc khó

11/03/2019 | 07:57 AM

Chủ nhiệm Kiểm tra dám nghĩ, dám làm

24/12/2018 | 07:50 AM

Người “gác cổng” lặng lẽ

21/09/2018 | 07:28 AM

Nữ chủ nhiệm kiểm tra bản lĩnh và trách nhiệm

17/09/2018 | 07:38 AM

Làm tốt việc thuyết phục nhưng vẫn phải giữ vững nguyên tắc

05/09/2018 | 10:47 AM

Nêu cao trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ

01/08/2018 | 08:16 AM

Kiểm tra, thi hành kỷ luật nhiều chỉ là một khía cạnh của thành tích!

09/07/2018 | 11:05 AM