Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi tại các kỳ thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2018

23/04/2019 | 15:50 PM

Thông báo kết quả điểm các kỳ thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra của Đảng năm 2018

18/03/2019 | 14:54 PM

Công văn triệu tập và danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2018

26/11/2018 | 12:40 PM

Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra của Đảng năm 2018

04/10/2018 | 08:56 AM