Thông báo nội quy, quy chế thi tại kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch kiểm tra viên lên ngạch kiểm tra viên chính Ngành Kiểm tra của Đảng năm 2019

23/12/2019 | 15:43 PM

View with font size

- Thông báo;

- Phụ lục đính kèm.