Thông báo kết quả điểm các kỳ thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra của Đảng năm 2018

18/03/2019 | 14:54 PM

View with font size

- Thông báo;

- Kết quả thi Kiểm tra viên cao cấp;

- Kết quả thi Kiểm tra viên chính.