Quy định về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

03/07/2019 | 11:02 AM

View with font size

Quy định số 195-QĐ/TW