Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

05/03/2020 | 12:19 PM

View with font size

Ngày 2-3-2020, UBKT Trung ương ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW hướng dẫn cấp ủy và UBKT các cấp tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Hướng dẫn nhằm thống nhất trong công tác tổng kết và phải bảo đảm được các mục đích, yêu cầu:

Đánh giá kết quả đạt được, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ của đảng bộ. Từ đó, cấp uỷ và UBKT các cấp rút ra những bài học, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Đồng thời, qua tổng kết, đề xuất, kiến nghị về những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi, hoặc ban hành mới về công tác kiếm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Hướng dẫn cũng yêu cầu việc tổng kết phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, đề cao tự phê bình và phê bình.

Trang Thông tin điện tử UBKT Trung ương đăng toàn văn nội dung Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW, ngày 2-3-2020 của UBKT Trung ương.

Mời các đồng chí xem chi tiết tại đây.