Hướng dẫn công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

17/02/2020 | 16:43 PM

View with font size

Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW