Hướng dẫn cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp cơ sở thuộc Đảng bộ Quân đội

17/02/2020 | 16:46 PM

View with font size

Hướng dẫn số 09-HD/UBKTTW