Đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với cấp ủy viên bị khởi tố

19/01/2021 | 14:27 PM

Xử lý kỷ luật đảng đối với đảng viên vi phạm luật giao thông

19/01/2021 | 14:25 PM

Quy trình, thủ tục khai trừ đảng viên đối với trường hợp đã ra nước ngoài sinh sống

04/12/2020 | 14:16 PM

Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định về hành vi “đưa, nhận hối lộ…”

04/12/2020 | 14:15 PM

Báo cáo tổ chức đảng cấp trên khi quyết định kỷ luật khiển trách, cảnh cáo đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý

02/11/2020 | 10:38 AM

Thẩm quyền xem xét và bổ sung nội dung vi phạm mới trong giải quyết khiếu nại

02/11/2020 | 10:37 AM

Chuyển hồ sơ để tổ chức đảng cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định khi số phiếu biểu quyết đề nghị khai trừ không đủ hai phần ba số đảng viên chính thức

01/10/2020 | 09:44 AM

Quy định thẩm quyền thi hành kỷ luật tổ chức đảng

01/10/2020 | 09:40 AM

Trường hợp người tố cáo rút đơn tố cáo và đã được lập biên bản về việc rút đơn, thì UBKT ban hành kết luận, quyết định kết thúc việc giải quyết tố cáo theo quy định

21/08/2020 | 15:46 PM

Quy định về việc điều động và chuyển sinh hoạt cho đảng viên đang được tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật

21/08/2020 | 15:41 PM