Kon Tum chú trọng kiểm tra, giám sát ngăn ngừa sai phạm

13/03/2018 | 14:22 PM

Tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần kiên quyết, mạnh mẽ hơn*

07/02/2018 | 13:21 PM

Thiếu trung thực - biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên

20/11/2017 | 19:10 PM

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

30/10/2017 | 21:01 PM

Dù khó khăn vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

23/08/2017 | 10:37 AM