Tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần kiên quyết, mạnh mẽ hơn*

07/02/2018 | 13:21 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 12-1-2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã có bài phát biểu quan trọng. Tạp chí Kiểm tra trân trọng trích đăng bài phát biểu quan trọng này. (* Đầu đề của Tạp chí Kiểm tra)

“... Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, trong bối cảnh an ninh, chính trị thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; thiên tai dồn dập xảy ra, tác động rất lớn đến KT-XH. Song, với quyết tâm cao, toàn Đảng, toàn dân ta đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng: Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình cả năm vượt mục tiêu đề ra (6,81%); hầu hết các chỉ tiêu KT-XH đều đạt và vượt kế hoạch; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, tăng cường; các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, nhất là đã tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng, góp phần tăng thêm uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng chuyển biến mạnh mẽ, đạt được những kết quả quan trọng; niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, sức chiến đấu của các tổ chức đảng tăng cao, trong thành công đó có vai trò, đóng góp quan trọng của công tác kiểm tra, kỷ luật đảng.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng năm qua đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, với những điểm nổi bật sau:

- Công tác kiểm tra, giám sát đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, hầu hết đều tăng so với năm 2016; chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên, trong đó có nhiều vụ việc khó, phức tạp, nhạy cảm được giải quyết dứt điểm. Đã thực hiện được tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị tổng kết Ngành năm 2016, đó là công tác kiểm tra phải “làm việc gì ra việc nấy, làm đến đâu xử lý đến đó”, làm bài bản, khoa học, đến nơi, đến chốn, không có vùng cấm. Từ kết quả của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng thời gian qua, chúng ta đã từng bước nhận diện cụ thể “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, góp phần chứng minh quyết tâm của Đảng ta trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Chúng ta đã thực hiện được yêu cầu đặt ra cho công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng là phải chủ động, không chờ đợi, có thể đi trước công tác thanh tra, điều tra. Thực hiện đúng phương châm có vi phạm là phải kiểm tra, giám sát là để phòng ngừa; xử lý kỷ luật đảng phải nghiêm minh hơn kỷ luật nhà nước. Có thể nói, đây là nét mới trong năm nay, khẳng định vai trò của công tác kiểm tra trong xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. UBKT Trung ương kiểm tra đối với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, đã góp phần rất quan trọng cho công tác điều tra, truy tố đối với một số vụ án liên quan đến hai nơi này.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xác định đúng đối tượng, nội dung, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT, hướng vào những vấn đề mà Đảng đang cần, cán bộ, đảng viên và nhân dân đang quan tâm. Khi đã phát hiện dấu hiệu vi phạm thì triển khai kịp thời, quyết liệt, triệt để, trong thời gian ngắn kết luận rõ ràng, chính xác, xử lý kỷ luật nghiêm minh, khách quan, công tâm, đúng người, đúng vi phạm, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội.

- Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ. Qua kiểm tra phải làm rõ những ưu điểm để phát huy, khuyết điểm để khắc phục, với mục tiêu chính là phòng ngừa, để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi vi phạm, thiếu gương mẫu trong cuộc sống; đồng thời, kiên quyết xử lý những tổ chức đảng, đảng viên cố tình vi phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, đến sự phát triển của đất nước.

Nhìn lại công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua, chúng ra đã rút ra được nhiều bài học trong công tác xây dựng Đảng, tìm ra nguyên nhân của những vi phạm, khuyết điểm, tôi xin lưu ý một số điểm sau:

 - Một trong những nguyên nhân chủ yếu để xảy ra các khuyết điểm, vi phạm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chính là thực hiện không đúng, không nghiêm việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, quy trình xử lý công việc. Quy chế làm việc không rõ hoặc ban thường vụ cấp ủy ủy quyền cho thường trực cấp ủy quyết định nhiều công việc vượt quá thẩm quyền theo quy định của Ban Bí thư, do đó làm mất vai trò lãnh đạo của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Trong xử lý công việc đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, bỏ qua nhiều quy trình, thủ tục, kéo theo nhiều vi phạm khác.

- Công tác cán bộ chủ yếu sai phạm về quy trình, nguyên tắc, thủ tục trong lựa chọn, bố trí, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ; cũng có một số trường hợp, mặc dù thực hiện đúng quy trình nhưng đề bạt không đúng tiêu chuẩn, điều kiện và xuất phát từ động cơ cá nhân không trong sáng.

- Sau kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến vi phạm, khuyết điểm xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, dự án Formosa Hà Tĩnh cho thấy, các bộ, ngành và cơ quan quản lý nhà nước còn buông lỏng lãnh đạo, quản lý; không làm tròn chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó phải kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế, quy định, khắc phục những bất cập, chồng chéo, sơ hở trong các cơ chế, chính sách; các tập thể, cá nhân phải đề ra và thực hiện cho được các giải pháp khắc phục khuyết điểm, vi phạm; kiên quyết thu hồi tiền và tài sản của nhà nước. Đồng thời, cần nghiên cứu cơ chế khuyến khích người vi phạm tự giác khắc phục hậu quả, nhất là về kinh tế.

- Công tác kiểm tra đảng yêu cầu tính đảng phải cao; xử lý kỷ luật phải có tính nhân văn; chứng cứ đến đâu, kết luận đến đấy, không suy diễn, không áp đặt, không thành kiến, với tinh thần trị bệnh cứu người, yêu thương đồng chí. Bất đắc dĩ chúng ta mới phải kỷ luật cán bộ, nhưng đó là vì sự tiến bộ chung, để làm gương, để không có người mắc sai phạm; “kỷ luật một vài người để cứu nhiều người”.

- Phải chú trọng công tác tuyên truyền trên báo chí về công tác kiểm tra, nhất là thông cáo báo chí sau mỗi kỳ họp của UBKT. Các thông cáo báo chí sau các kỳ họp của UBKT Trung ương năm qua thể hiện tính công khai, minh bạch, đã có hiệu ứng tích cực trong xã hội.

Năm 2018, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định phải tiếp tục tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần kiên quyết, mạnh mẽ hơn, nhằm tạo ra bước chuyển biến mới. Do vậy, công tác kiểm tra của Đảng cần phải được đẩy mạnh hơn, không được thỏa mãn về những thành tích đã đạt được trong năm qua. Bên cạnh phương hướng, nhiệm vụ đã nêu trong Báo cáo tổng kết, tôi đề nghị các đồng chí tập trung thực hiện tốt một số nội dung chính sau:

Một là, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác kiểm tra phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, coi đó là nguyên tắc bảo đảm cho việc thực hiện đúng mục tiêu, quan điểm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát.

Hai là, tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có kết quả Chương trình kiểm tra của cấp ủy năm 2018. Tập trung thực hiện thật tốt Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Năm nay, Bộ Chính trị sẽ kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Bí thư kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với thực hiện Kết luận số 64 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Bên cạnh đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát năm nay là phục vụ việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý giữa nhiệm kỳ.

Ba là, UBKT các cấp triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp uỷ giao, nhất là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm có vai trò trực tiếp góp phần ngăn chặn, răn đe và xử lý vi phạm. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, trước hết là lựa chọn đúng đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát, tập trung vào những vấn đề trọng điểm, dễ phát sinh vi phạm. Năm 2018, UBKT Trung ương sẽ đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương về tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm cách cấp, đến đối tượng là các tổ chức đảng, đảng viên ở cấp huyện.

Bốn là, tăng cường cán bộ cho công tác kiểm tra của Đảng; tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra. Cán bộ kiểm tra cần thực sự có năng lực, trình độ, nắm vững các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên cập nhật thông tin, bồi dưỡng kiến thức mọi mặt; thông thạo quy trình nghiệp vụ, kỹ năng biên tập văn bản, thuyết trình…; cán bộ kiểm tra phải giữ gìn, phải liêm chính, luôn phấn đấu, rèn luyện tác phong công tác, không kiêu ngạo, say sưa với thành tích, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tâm huyết, kiên quyết và trách nhiệm cao trong nghề nghiệp.

Nhân dịp Xuân Mậu Tuất - 2018, xin chúc các đồng chí đại biểu, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Ngành Kiểm tra mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công...”

Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị,

Thành viên thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Trung ương