Thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2016

21/12/2016 | 12:44 PM

Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

08/12/2016 | 08:43 AM

Thông báo phát hành Sổ tay công tác kiểm tra; mời đặt mua ấn phẩm Tạp chí Kiểm tra năm 2017

04/11/2016 | 23:01 PM

Công văn triệu tập; lịch thi; danh sách cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch Ngành Kiểm tra Đảng năm 2016

01/11/2016 | 10:46 AM

Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2016

05/10/2016 | 05:08 AM

Gửi UBKT các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tài liệu phục vụ cho Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định thi hành Chương VII, Chương VIII Ðiều lệ Ðảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng.

19/08/2016 | 15:28 PM