Công văn triệu tập; lịch thi; danh sách cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch Ngành Kiểm tra Đảng năm 2016

01/11/2016 | 10:46 AM

Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2016

05/10/2016 | 05:08 AM

Gửi UBKT các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tài liệu phục vụ cho Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định thi hành Chương VII, Chương VIII Ðiều lệ Ðảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng.

19/08/2016 | 15:28 PM

Quy định về kỳ thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức Ngành Kiểm tra của Đảng năm 2016

17/09/2016 | 06:45 AM

Quy định thi hành Điều lệ Đảng

29/07/2016 | 16:25 PM