Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

09/12/2017 | 21:33 PM

Công văn triệu tập; lịch thi, địa chỉ nghỉ; danh sách công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng nghạch Ngành Kiểm tra năm 2017

29/11/2017 | 21:52 PM

Ngân hàng câu hỏi phục vụ các kỳ thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2017

13/11/2017 | 22:30 PM

Quy định giám sát trong Đảng

09/06/2017 | 16:14 PM

Đề cương và biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện Quy định 55

15/03/2017 | 13:48 PM