Gửi UBKT các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tài liệu phục vụ cho Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định thi hành Chương VII, Chương VIII Ðiều lệ Ðảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng.

Thứ Sáu, ngày 18/08/2016 21:28

Quy định về kỳ thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức Ngành Kiểm tra của Đảng năm 2016

Thứ Bẩy, ngày 16/09/2016 12:45

Quy định thi hành Điều lệ Đảng

Thứ Sáu, ngày 28/07/2016 22:25