Đề cương và biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện Quy định 55

15/03/2017 | 13:48 PM

Thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2016

21/12/2016 | 12:44 PM

Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

08/12/2016 | 08:43 AM

Thông báo phát hành Sổ tay công tác kiểm tra; mời đặt mua ấn phẩm Tạp chí Kiểm tra năm 2017

04/11/2016 | 23:01 PM

Công văn triệu tập; lịch thi; danh sách cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch Ngành Kiểm tra Đảng năm 2016

01/11/2016 | 10:46 AM

Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2016

05/10/2016 | 05:08 AM