Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2017

11/05/2018 | 13:58 PM

Thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2017

06/03/2018 | 10:23 AM

Quyết định ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

05/02/2018 | 11:02 AM

Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

09/12/2017 | 21:33 PM

Công văn triệu tập; lịch thi, địa chỉ nghỉ; danh sách công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng nghạch Ngành Kiểm tra năm 2017

29/11/2017 | 21:52 PM

Ngân hàng câu hỏi phục vụ các kỳ thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2017

13/11/2017 | 22:30 PM