Về việc xác định trường hợp đại biểu rút khỏi danh sách đại biểu dự đại hội

10/03/2020 | 08:54 AM

Xem với cỡ chữ

Công văn số 5336-CV/UBKTTW