Về việc xác định thời điểm không triệu tập đến dự đại hội đối với cấp ủy viên đã có thông báo hoặc quyết định nghỉ hưu

17/02/2020 | 16:40 PM

Xem với cỡ chữ

Công văn số 5251-CV/UBKTTW