UBKT Trung ương đề nghị UBKT các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cung cấp thông tin và đăng ký nhu cầu nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra của Đảng năm 2019

24/09/2019 | 15:54 PM

Xem với cỡ chữ

- Công văn số 4717-CV/UBKTTW;

- 04 biểu báo cáo kèm theo CV 4717;

- NĐ-CP 161 2018;

- Quy định số 03-QĐi/UBKTTW 2018.