Thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2017

06/03/2018 | 10:23 AM

Xem với cỡ chữ

 

- Thông báo

- Kết quả thi nâng ngạch công chức từ ngạch Kiểm tra viên chính lên ngạch Ngành Kiểm tra viên cao cấp năm 2017 

Kết quả thi nâng ngạch công chức từ ngạch Kiểm tra viên lên ngạch Kiểm tra viên chính năm 2017