Thông báo kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch kiểm tra viên lên ngạch kiểm tra viên chính Ngành Kiểm tra của Đảng năm 2019

31/03/2020 | 14:29 PM

Xem với cỡ chữ

Thông báo số 791-TB/UBKTTW-HĐTNN.