Kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch kiểm tra viên lên ngạch kiểm tra viên chính năm 2019 và Danh sách công chức đăng ký

04/12/2019 | 13:16 PM

Xem với cỡ chữ

- Kế hoạch;

- Danh sách công chức đăng ký;

- Biểu 2 kèm theo Kế hoạch.