Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

03/11/2020 | 14:14 PM

Xem với cỡ chữ

Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW