Hướng dẫn thêm việc miễn thi môn ngoại ngữ tại Quy định số 03-QĐi/UBKTTW ngày 4/10/2018 về thi nâng ngạch Ngành Kiểm tra Đảng năm 2018

11/10/2018 | 10:44 AM

Xem với cỡ chữ

Hướng dẫn.