Hướng dẫn cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng và cấp cơ sở trong Công an nhân dân

17/02/2020 | 16:49 PM

Xem với cỡ chữ

Hướng dẫn số 10-HD/UBKTTW