Hướng dẫn cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

17/02/2020 | 16:52 PM

Xem với cỡ chữ

Hướng dẫn số 11-HD/UBKTTW