Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

30/10/2020 | 16:09 PM

Xem với cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch số 190-KH/ĐUK, ngày 26/10/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về triển khai việc gửi, thảo luận, lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan Trung ương vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Trang Thông tin điện tử UBKT Trung ương trân trọng đăng toàn văn dự thảo các văn kiện (xem chi tiết bằng cách bấm vào tên từng dự thảo văn kiện).

- Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng 

- Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII