Công văn triệu tập và danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2018

26/11/2018 | 12:40 PM

Xem với cỡ chữ

- Công văn triệu tập;

- Danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch lên KTVCC;

- Dang sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch lên KTVC;

- Lịch thi.